هک شد ................... فقط یک صلوات برای محمد و ال محمد بفرست